DMP-Medya-2020-Resmi-Logo_Yatay-min
Ara
Close this search box.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Değerli Web Sitesi Ziyaretçimiz,

DMP Medya Açık Havada Sinema Reklam ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “DMPMedya” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

DMP Medya Açık Havada Sinema Reklam ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

DMP Medya Açık Havada Sinema Reklam ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.

Veri Sorumlusunun Adresi

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok No:12/1 Bakırköy/İstanbul

İletişim Kanalı

info@acikhavadasinema.com

 İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, www.acikhavadasinema.com adresine mesaj bırakan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubu’nun işlenen kişisel verileri;

Kimlik Bilgileri     : AdSoyad,

İletişim Bilgileri   : E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Pazarlama              : Çerez Kayıtları

Web Sitemize mesaj bırakan ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız;

Amaç

Hukuki Sebep

Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c)      : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 (2) (ç)      : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 (2) (e)      : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte; Web Sitemize mesaj bırakan ziyaretçilerimizin kişisel verileri,

v. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
vi. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili ürünlerin yasal hak sahiplerine aktarılabilecektir.
vii. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
viii. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amaçlarıyla gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

DMPMedya resmi web sitesindeki iletişim formuna kişi tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi İletişim Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok No:12/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce DMP Medya Açık Havada Sinema Reklam ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.’ne bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@acikhavadasinema.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, herhangi bir güncelleme yapmadığınız takdirde, Şirketimize bilgilerinizi ilettiğiniz tarihten itibaren 1 yıl boyunca sistemlerimizde saklanacaktır.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.